Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 w Słupsku jest placówką dziennego pobytu typu: A i B oraz C, który zajmuje się terapią osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych działającym na rzecz potrzebujących Słupszczanek i Słupszczan, z liczbą miejsc dla 60 osób.

Z usług ŚDS mogą korzystać w szczególności:

 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, którzy spełniają następujące warunki:
 • wykazują się ogólną sprawnością ruchową, pozwalającą na korzystanie z usług w warunkach istniejących wewnątrz budynku ŚDS,
 • komunikują się przynajmniej na poziomie podstawowym, pozwalającym na    przeprowadzenie terapii,
 • osoby, które nabyły niezbędne umiejętności z zakresu samoobsługi,
 • osoby pełnoletnie do 75 roku życia, które z powodu zaburzeń i chorób  psychicznych oraz  niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w zachowaniu integracji społecznej, w pełnieniu ról życia codziennego, w relacjach z otoczeniem, w szukaniu pracy  i w procesie edukacji,
 • osoby, które pracują zawodowo i uczestniczą w różnych kursach edukacyjnych i dokształcających w celu zdobycia satysfakcjonującej pracy.  

ŚDS jest czynny przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, obsługa kuchenna pracuje od godz. 6.30 do 14.30. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPR w Słupsku.

Priorytetowym celem działalności naszego Domu jest zagwarantowanie wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie w kształtowaniu odpowiednich postaw w komunikacji i relacji  z najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.

Podejmowane działania terapeutyczno-opiekuńcze mają na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej oraz zawodowej, zapewnienie integracji ze społeczeństwem i grupą rówieśniczą oraz wsparcie w sferze psychologicznej i emocjonalnej, a także kulturalnej.

Postępowanie wspierająco-aktywizujące ma za zadanie wzmocnić pensjonariuszy w ich samodzielnych wyborach życiowych i ukształtować w nich poczucie własnej wartości oraz ukształtować bliskie, przyjacielskie  więzi rodzinne, koleżeńskie i środowiskowe.

Do głównych i podstawowych zadań ŚDS należy:

 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
 • pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
 • wsparcie terapeutyczne i psychologiczne,
 • nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i                                           funkcjonowania w życiu codziennym.

Dom realizuje swoje zadania poprzez działania wspierająco-aktywizujące, które obejmują:

 • uczestnictwo podopiecznych w organizowanych zajęciach terapeutycznych i warsztatowych,
 • organizację czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, 
 • integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników ŚDS.  

Usługi świadczone przez ŚDS obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w  dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę w szczególności dla uczestników podczas pobytu w ŚDS,
 • terapię ruchową, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające i na przyrządach, zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • możliwość zapewnienia uczestnikom terapii ŚDS spożywania gorącego posiłku,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w dalszej edukacji lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 • usługi świadczone są w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. 

Codzienne zajęcia terapeutyczne: 

 • codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne. Systematyczna praca z opiekunem, gronem terapeutów  i psychologiem,
 • zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych odbywają się codziennie w  grupach  podzielonych ze względu na stopień niepełnosprawności,
 • terapia zajęciowa odbywa się cyklicznie i systematycznie i jest dostosowana do potrzeb, możliwości, zdolności  i zainteresowań podopiecznych. 

Nasz ośrodek oferuje następujące formy aktywności artystycznej:

 • zajęcia plastyczno-malarskie,
 • zajęcia praktyczno-manualne,
 • zajęcia hafciarskie,
 • zajęcia teatralno-kabaretowe,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia literackie,
 • klub filmowo-dyskusyjny,
 • zajęcia przy tworzeniu programów telewizji TV ŚDS
 • zajęcia fotograficzne
 • oraz zajęcia edukacyjno-poznawcze:
  • przyrodniczo - geograficzne,
  • komputerowe,
  • nauka języka niemieckiego,
  • historyczne,
  • zajęcia z profilaktyki zdrowia,
 • rehabilitacja  ruchowa realizowana poprzez ogólnorozwojowe ćwiczenia w odpowiednio przystosowanej sali rehabilitacyjnej oraz na basenie. W okresie wiosenno – letnim w ogrodzie, w parku, w lesie itp.,
 • działalność Rady Domu ŚDS, polega głównie na współpracy podopiecznych z personelem przy różnego rodzaju  planowaniu i przygotowaniu imprezach okolicznościowych i  integracyjnych , przy tworzeniu telewizji i gazetki ośrodkowej

Realizacja różnych projektu finansowanych z innych środków budżetowych - planowane formy zajęć:

 • socjoterapia zachowań społecznych,
 • warsztaty plastyczno-malarskie,
 • zajęcia warsztatowe TV ŚDS i wydawanie gazetki ośrodkowej opisującej projekty,
 • informatyczno – techniczne.

Stała współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi podopiecznych: 

 • pomoc i wsparcie  przy organizowaniu imprez okolicznościowych w ośrodku,
 • integracyjne spotkania opiekunów i rodziców z pensjonariuszami ŚDS,
 • dwa razy do roku spotkanie personelu ośrodka z rodzicami uczestników zajęć.

Imprezy wewnątrz ośrodkowe i okolicznościowe odbywające się na terenie ośrodka:

 • cykliczne wykłady i prelekcje na temat zdrowego trybu życia,
 • regularne spotkania z kulturami Europy i świata,
 • systematyczne wizyty zaproszonych gości (poetów, malarzy, kabareciarzy),
 • występy zespołów muzycznych „Turkus”, „Akord”  oraz kabaretowego „Buenos” podczas spotkań patriotycznych, okolicznościowych  i zabaw integracyjnych,
 • wystawy plastyczno - malarskie,
 • cykl spotkań historycznych poświęconych historii miasta Słupska i świata,
 • prezentacja świata dzięki technikom multimedialnym i dokumentowanie działalności ośrodka poprzez nagrywanie kolejnych odcinków telewizji ŚDS,
 • integracyjne wyjścia do kawiarni, pizzerii itp. w Słupsku.

Imprezy okolicznościowo – integracyjne o szerszym  zasięgu skierowane dla mieszkańców miasta Słupska:

 • regularne spotkania i festyny z sąsiadami ŚDS i mieszkania chronionego,
 • wystawy malarsko - fotograficzne w ośrodku i w mieszkaniu chronionym,
 • festyny i imprezy okolicznościowe dla zaprzyjaźnionych placówek oświatowo - kulturalnych,
 • współorganizowanie Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • aktywne uczestnictwo w spartakiadach osób niepełnosprawnych,
 • organizacja dnia „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”,
 • udział zespołu „Turkus” w festiwalach muzyki patriotycznej, ludowej i kościelnej,
 • występy zespołu „Buenos” i „Akord” w przeglądach muzycznych, teatralnych i kabaretowych,
 • udział naszych podopiecznych w konkursach plastycznych, filmowych i fotograficznych o zasięgu lokalnym i krajowym,
 • prelekcje na temat funkcjonowania placówki i prowadzonej terapii.

Stała współpraca ŚDS z innymi placówkami dla osób niepełnosprawnych, oświatowo – kulturalnych i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia:

 • Biuro Wystaw Artystycznych przy ul. Partyzantów w Słupsku,
 • Słupski Ośrodek Kultury przy ul. 3-go Maja w Słupsku,
 • Ośrodek Kulturalny „Rondo” przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku,
 • Klub osiedlowy „Kwadrat”,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy,
 • Zespół Szkół Medycznych w Słupsku,
 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupsku,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. M. Skłodowskiej w Słupsku,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Kilińskiego w Słupsku,
 • Zespół Szkół w Kobylnicy,
 • Oddział Dzienny Chorób Psychicznych i Nerwic przy ul. W. Polskiego w Słupsku,
 • Szpital Psychiatryczny w Słupsku,
 • Lokalna prasa i telewizja,
 • Zaprzyjaźnionym ośrodek z Niemiec z okręgu Lauenburg,
 • Instytut Języka i Kultury Rosyjskiej w Słupsku,
 • Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie w Słupsku,
 • Straż Ochrony Zwierząt i Schronisko w Słupsku,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Filharmonia i Nowy Teatr w Słupsku,
 • Leśna Oaza w Słupsku,
 • Dzienny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza w Słupsku,
 • Komenda Główna Policji w Słupsku.

Opracowała
Angelika Szuran-Karpiej