Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi


Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 w Słupsku jest placówką dziennego pobytu typu: A i B oraz C, który zajmuje się terapią osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych działającym na rzecz potrzebujących Słupszczanek i Słupszczan, z liczbą miejsc dla 60 osób.

Z usług ŚDS mogą korzystać w szczególności:

 • osoby przewlekle psychicznie chore (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
 • osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych oraz postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań  podejmowanych przez pomoc społeczną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, mający na celu usamodzielnienie życiowe i społeczne ww. osób,
 • osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym wymagające przystosowania do samodzielnego funkcjonowania w swoim otoczeniu,
 • osoby pełnoletnie do 75 roku życia,  które z powodu zaburzeń i chorób  psychicznych  mają poważne trudności w zachowaniu integracji społecznej, w pełnieniu ról życia codziennego, w relacjach z otoczeniem,  w szukaniu pracy  i w procesie edukacji,
 • osoby, które pracują zawodowo i uczestniczą w różnych kursach edukacyjnych i dokształcających w celu zdobycia satysfakcjonującej pracy.  

ŚDS jest czynny przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, obsługa kuchenna pracuje od godz. 6.30 do 14.30.

Priorytetowym celem działalności naszego Domu jest zagwarantowanie wsparcia społecznego osobom chorym psychicznie w kształtowaniu odpowiednich postaw w komunikacji i relacji z najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.

Podejmowane działania terapeutyczno-opiekuńcze mają na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej oraz zawodowej, zapewnienie integracji ze społeczeństwem i grupą rówieśniczą oraz wsparcie w sferze psychologicznej, psychiatrycznej i emocjonalnej, a także kulturalnej.

Postępowanie wspierająco-aktywizujące ma za zadanie wzmocnić pensjonariuszy w ich samodzielnych wyborach życiowych i ukształtować w nich poczucie własnej wartości oraz ukształtować bliskie, przyjacielskie  więzi rodzinne, koleżeńskie i środowiskowe.

Do głównych i podstawowych zadań ŚDS należy: 

 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
 • organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
 • pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
 • wsparcie terapeutyczne i psychologiczne,
 • nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym.

Dom realizuje swoje zadania poprzez działania wspierająco-aktywizujące, które obejmują: 

 • uczestnictwo podopiecznych w organizowanych zajęciach terapeutycznych i warsztatowych,
 • organizację czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości zainteresowań,
 • integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników ŚDS.  

Usługi świadczone przez ŚDS obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w  dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę w szczególności dla uczestników podczas pobytu w ŚDS,
 • terapię ruchową, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające i na przyrządach, zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • możliwość zapewnienia uczestnikom terapii ŚDS spożywania gorącego posiłku,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w dalszej edukacji lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy
 • usługi świadczone są w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. 

Codzienne zajęcia terapeutyczne:

 • codzienne  indywidualne zajęcia terapeutyczne. Systematyczna praca z terapeutą i opiekunem grupy, psychologiem i psychiatrą,
 • zajęcia grupowe dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi  odbywają się  codziennie w grupach podzielonych ze względu na stan zdrowia, zaburzenia psychiczne, oraz osobowościowe zmiany poalkoholowe i ponarkotykowe,
 • terapia zajęciowa odbywa się cyklicznie i systematycznie i jest dostosowana do potrzeb, możliwości intelektualnych , zdolności  i zainteresowań podopiecznych. 

Nasz ośrodek oferuje następujące formy aktywności artystycznej: 

 • zajęcia plastyczno - malarskie,
 • zajęcia praktyczno - manualne,
 • zajęcia hafciarskie,
 • zajęcia teatralno - kabaretowe,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia literackie,
 • klub filmowo - dyskusyjny,
 • oraz zajęcia edukacyjno - poznawcze:
  • przyrodniczo - geograficzne,
  • komputerowe,
  • nauka języka niemieckiego,
  • historyczne,
  • zajęcia z profilaktyki zdrowia,
 •  rehabilitacja ruchowa realizowana poprzez ogólnorozwojowe ćwiczenia w odpowiednio przystosowanej sali rehabilitacyjnej, oraz na basenie. W okresie wiosenno - letnim w ogrodzie, w parku, w lesie itp.,
 • działalność Rady Domu ŚDS, polega głównie na współpracy podopiecznych z personelem przy różnego rodzaju  planowaniu i przygotowaniu imprezach okolicznościowych i  integracyjnych , przy tworzeniu telewizji i gazetki ośrodkowej.

Treningi umiejętności społecznych realizowanych w ŚDS i w mieszkaniach naszych podopiecznych. Zajęcia takie jak:

 • zajęcia ogrodnicze,
 • zajęcia stolarskie,
 • zajęcia kulinarne,
 • trening budżetowy,
 • trening umiejętności interpersonalnych i kulturalno - towarzyskich,
 • zajęcia rozwijające umiejętność kontaktów wewnątrzgrupowych i sąsiedzkich,
 • obsługa sprzętu gospodarstwa domowego (pralka, kuchenka oraz sprzęt kuchenny typu: frytkownica, mikser, opiekacz, sokowirówka itp.),
 • trening higieniczny (higieny osobistej i pomieszczeń mieszkania),
 • zajęcia społeczno - integracyjne (gry i zabawy socjoterapeutyczne, elementy zajęć plastycznych, muzycznych i literackich).

Realizacja różnych projektu finansowanych z innych środków budżetowych  - planowane formy zajęć:

 • socjoterapia zachowań społecznych,
 • warsztaty plastyczno-malarskie,
 • zajęcia warsztatowe TV ŚDS i wydawanie gazetki ośrodkowej opisującej projekty,
 •  informatyczno - techniczne.

Stała współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi podopiecznych: 

 • pomoc i wsparcie przy organizowaniu imprez okolicznościowych w ośrodku,
 • integracyjne spotkania opiekunów i rodziców z pensjonariuszami ŚDS,
 • dwa razy do roku spotkanie personelu ośrodka z rodzicami uczestników zajęć.

Wewnątrz - ośrodkowe imprezy okolicznościowe odbywające się na terenie ośrodka:

 • cykliczne wykłady i prelekcje na temat zdrowego trybu życia,
 • regularne spotkania z kulturami Europy i świata,
 • systematyczne wizyty zaproszonych gości (poetów, malarzy, kabareciarzy),
 • występy zespołu muzycznego „Turkus”, „Akord” i kabaretowego „Buenos” podczas spotkań patriotycznych, okolicznościowych  i zabaw integracyjnych,
 • wystawy plastyczno - malarskie,
 • cykl spotkań historycznych poświęconych historii miasta Słupska i świata,
 • prezentacja świat dzięki technikom multimedialnym i dokumentowanie działalności ośrodka poprzez nagrywanie kolejnych odcinków telewizji ŚDS,
 • integracyjne wyjścia do kawiarni i pizzerii itp. w Słupsku.

Imprezy okolicznościowo - integracyjne o szerszym  zasięgu skierowane dla mieszkańców miasta Słupska:

 • regularne spotkania i festyny z sąsiadami ŚDS i mieszkania chronionego,
 • wystawy malarsko - fotograficzne w ośrodku i w mieszkaniu chronionym,
 • festyny i imprezy okolicznościowe dla zaprzyjaźnionych placówek oświatowo - kulturalnych,
 • współorganizowanie Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • aktywne uczestnictwo w spartakiadach osób niepełnosprawnych,
 • organizacja dnia „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”,
 • udział zespołu „Turkus” w festiwalach muzyki patriotycznej, ludowej i kościelnej,
 • występy zespołu „Buenos” i „Akord” w przeglądach  muzycznych, teatralnych i kabaretowych,
 • udział naszych podopiecznych w konkursach plastycznych, filmowych i fotograficznych o zasięgu lokalnym i krajowym,
 • prelekcje na temat funkcjonowania placówki i prowadzonej terapii.

Stała współpraca ŚDS z innymi placówkami dla osób niepełnosprawnych, oświatowo - kulturalnych i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia:

 • Biuro Wystaw Artystycznych przy ul. Partyzantów w Słupsku,
 • Słupski Ośrodek Kultury przy ul. 3-go Maja w Słupsku,
 • Ośrodek Kulturalny „Rondo” przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku,
 • Klub osiedlowy „Kwadrat”,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy,
 • Zespół Szkół Medycznych w Słupsku,
 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupsku,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. M. Skłodowskiej w Słupsku,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Kilińskiego w Słupsku,
 • Zespół Szkół w Kobylnicy,
 • Oddział Dzienny Chorób Psychicznych i Nerwic przy ul. W. Polskiego w Słupsku,
 • Szpital Psychiatryczny w Słupsku,
 • Lokalna prasa i telewizja,
 •  Zaprzyjaźnionym ośrodek z Niemiec z okręgu Lauenburg,
 • Instytut Języka i Kultury Rosyjskiej w Słupsku,
 • Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie w Słupsku,
 • Straż Ochrony Zwierząt i Schronisko w Słupsku,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Filharmonia i Nowy Teatr w Słupsku,
 • Leśna Oaza w Słupsku,
 • Dzienny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza w Słupsku.

Opracowała
Angelika Szuran-Karpiej