Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
• Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe w stopce strony internetowej. • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 14.12.2012 nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. Większą ilość zapisu cyfrowego znajdziesz w zakładce Nasz kanał na YT. • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Jednak wychodząc naprzeciw własnym sumptem wykonaliśmy filmy video prezentujące sale terapeutyczne znajdujące się na terenie ośrodka. • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo; • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W celu zgłaszania wszelkich wniosków należy kontaktować się z dyrekcją Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dyrektor Angelika Szuran-Karpiej tel. 598422653
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dyrektor@sds.slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
598422653

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-06-12
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-06-12
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Środowiskowy Dom Samopomocy położony jest około 200 metrów od skrzyżowania z drogą krajową nr213. Na rondzie łączącym ulice Kaszubską i Madalińskiego oraz Kościuszki wybieramy skręt w lewo jadąc od strony Redzikowa lub w prawo jadąc od strony Siemianic. Po przejechaniu 200 metrów należy skręcić w bramę wjazdową która znajduje się po lewej stronie. Do ośrodka prowadzą dwa wejścia (Brama główna oraz furtka w ogrodzeniu). Po ich przekroczeniu należy się kierować do jednego z trzech wejść. Pierwszy z nich to wejście główne usytuowane we frontowej części budynku, drugie wejście znajduje się kilka metrów po prawej stronie i wyposażone jest w windę przeznaczona dla osób na wózkach inwalidzkich, trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku głównego i prowadzi do niego ślimakowy podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściach numer 2 i 3 znajdują się pomieszczenia socjalne które przeznaczone są dla kadry terapeutycznej. Przy wejściu numer 1 znajduje się osoba nadzorująca wejście i wyjście z ośrodka. Aby dostać się do gabinetu dyrektora należy udać się na pierwsze piętro schodami krętymi w formie ślimaka. Gabinet znajduje się po lewej stronie od drzwi oddzielających pierwsze piętro. W ośrodku na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak udogodnień dla rodzin z dziećmi i dla osób niesłyszących i niedowidzących. Na każdym poziomie budynku znajduje się przestrzeń do odpoczynku.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Środowiskowy Dom Samopomocy ma zamiar podjąć działania w kwestii rozwiązania niedostępnych treści do końca 2022r.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: