Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Jak zacząć terapię?

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką wsparcia dziennego typu A, B, C dla 60 dorosłych osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu. Z usług ŚDS mogą korzystać osoby z terenu miasta Słupska, które spełniają następujące warunki:

 1. Osoby chore i zaburzone psychicznie.

 2. Niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, którzy spełniają następujące warunki:

  1. wykazują się ogólną sprawnością ruchową, pozwalającą na korzystanie z usług w warunkach istniejących wewnątrz budynku ŚDS,

  2. komunikują się przynajmniej na poziomie podstawowym, pozwalającym na przeprowadzenie terapii,

  3. osoby, które nabyły niezbędne umiejętności z zakresu samoobsługi.

 3.  Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, wymagające wsparcia w przezwyciężaniu  trudności życiowych, zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych oraz postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań  podejmowanych przez pomoc społeczną w rozumieniu ustawy  o pomocy społecznej, mający na celu usamodzielnienie życiowe i społeczne ww. osób. 

 4. Osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym wymagające przystosowania do samodzielnego funkcjonowania w swoim otoczeniu.

 5. Osoby pełnoletnie do 75 roku życia, które z powodu zaburzeń i chorób  psychicznych oraz  niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w zachowaniu integracji społecznej,  w pełnieniu ról życia codziennego, w relacjach z otoczeniem,  w szukaniu pracy  i w procesie edukacji.

 6. Osoby, które pracują zawodowo i uczestniczą w różnych kursach edukacyjnych i dokształcających w celu zdobycia satysfakcjonującej pracy.  

Co należy zrobić w celu podjęcia terapii w ŚDS 

 1. Zapraszamy zainteresowanych terapią  do ośrodka w Słupsku przy ul. Kościuszki 3  na rozmowę terapeutyczno-kwalifikacyjną w godzinach od 10 do 15, można umówić się  na spotkanie telefonicznie, nr 59-842-26-53

Na rozmowę należy przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania zainteresowanego terapią w ośrodku,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada,
 • podanie o przyjęcie do ŚDS (można wzór pobrać ze strony placówki) podpisane przez osobę ubiegającą się o przyjęcie lub przez jej przedstawiciela ustawowego, 

Następnie kandydat, który został przyjęty na terapię przez Zespół do Spraw Kwalifikowania Osób Niepełnosprawnych udaje się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje decyzję administracyjną.