Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Kościuszki 3, tel. 59 842 26 53, fax 59 842 26 53, e-mail: sdsslupsk@gmail.com
 2. Inspektor Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: sdsslupsk@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a-c, o RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku w związku z decyzjami kierującymi do ośrodka na ten pobyt oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmiotom serwisującym systemy informacyjne i aplikacje, podmiotom zewnętrznym, tj. profilaktyka medycyny pracy, poradnictwo prawne, świadczeń lekarzy specjalistów), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych celem realizacji obowiązków służbowych.
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • dane kontaktowe,
  • dane niezbędne do statutowej działalności prowadzonej przez Administratora Danych,
  • dane niezbędne w procesie przyjęcia uczestnika,
  • dane niezbędne w procesie zatrudnienia pracownika,
  • dane niezbędne do zawarcia umowy,
  • dane niezbędne do wystawienia faktur.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w granicach określonych Rozporządzeniem RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku będzie używać do:
  • przetwarzania danych osobowych uczestników tut. Domu oraz ich rodzin, opiekunów,
  • przetwarzania danych osobowych pracowników, wykonawców, zleceniobiorców na podstawie zawartych umów.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.